ข้อดีของหญ้าแฝก

ข้อดีของหญ้าแฝก

ข้อดีของการใช้หญ้าแฝกเพื่อการเพาะปลูก

หญ้าแฝก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopogon zizanioides) เป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีคุณค่าในการเกษตรและอื่น ๆ ดังนี้:

 1. การอนุรักษ์ดินและน้ำ:
  • หญ้าแฝกช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม โดยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
  • ช่วยในการกักเก็บน้ำให้ดินชุ่มชื้น และมีความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุและอาหาร
 2. การปรับปรุงดิน:
  • หญ้าแฝกมีรากที่สานกันแน่น ช่วยอุ้มน้ำ บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ดี
  • ทนต่อการย่อยสลาย ช่วยปรับปรุงสภาพดิน
 3. การเพาะปลูกพืช:
  • หญ้าแฝกช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • ช่วยฟื้นฟูดินและรักษาสภาพแวดล้อม
 4. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม:
  • ปลูกในพื้นที่พืชผัก พืชไร่ สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น
  • ช่วยในการเก็บรักษาความชื้น ปรับปรุงบำรุงดิน

หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อใช้เป็นพืชคลุมดิน ใช้รักษาหน้าดิน หรือเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝกยังช่วยในการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ดินมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ หรือดินเสื่อมโทรม

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์